Czech
POKYNY
 • Soutěž SciChallenge je zaměřena na mladé lidi ve věku 10 až 14 let nebo 15 až 20 let (pouze před nástupem na vysokou školu).
 • Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci nebo týmy o maximálním počtu tří osob.
 • Účast je otevřena obyvatelům členských států Evropské unie & Associated Countries.
 • Soutěžní příspěvky se musí týkat jedné z následujících oblastí: přírodní vědy, technologie, inženýrství nebo matematika.
 • Témata příspěvků mohou být založena na jednom z 50 tematických listů SciChallenge.
 • Jako alternativu si mohou účastníci vybrat volné téma (otevřenou kategorii STEM).
 • Příspěvky mohou být připraveny v různých formátech (poster, prezentace, video).
 • Příspěvky musí být nahrány na Slideshare nebo YouTube.
 • Příspěvky musí ve svém názvu a popisu obsahovat #scichallenge2017.
 • Účastníci se registrují na platformě SciChallenge a přihlásí svůj příspěvek do soutěže.
 • Soutěž bude otevřena k podání příspěvků od ledna do 15. května 2017.
 • Hodnocení se bude skládat z hlasování online komunity a odborné poroty.
 • 12 nejlepších účastníků bude pozváno na slavnostní udílení cen ve Vídni v červenci 2017, kde budou prezentovat své postery, prezentace a videa.
 • Pro podrobnější informace prosím pročtěte důkladně Průvodce k soutěži SciChallenge.
 • Před tím, než svůj příspěvek pošlete, si prosím přečtěte PROHLÁŠENÍ  K AUTORSKÝM PRÁVŮM A BEZPEČNOSTI SciChallenge.
 • Účastníci mladší 15 let se registrují společně s rodičem, zákonným zástupcem nebo učitelem.
Průvodce

  KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE SCICHALLENGE?

  Soutěž SciChallenge se zaměřena na mladé lidi, kteří se zajímají o PŘÍRODNÍ VĚDY, TECHNOLOGIE, INŽENÝRSTVÍ NEBO MATEMATIKU.

  Pokud je Ti mezi 10 a 14 lety (věková skupina 1) nebo mezi 15 až 20  lety (věková skupina 2), můžeš se zúčastnit soutěže.

  Můžeš si vybrat, zda se zúčastníš sám, nebo sestavíš tým s jedním nebo dvěma kamarády či spolužáky. Tým může být maximálně tříčlenný.

  Omezení pro věkovou skupinu 1: Pokud Ti ještě nebylo 14 let, musíš informovat rodiče nebo zákonného zástupce o své účasti a získat od nich souhlas s registrací do soutěže.

  Omezení pro věkovou skupinu  2: Pokud již studuješ vysokou školu, nemůžeš se soutěže SciChallenge účastnit.

  CO MÁM UDĚLAT?

  PRŮVODCE KROK PO KROKU

  Krok 1: Nech svou fantazii volně plynout!
  Krok 2: Vyber si jedno z 50 témat nebo si zvol otevřené téma STEM.
  Krok 3: Měj na paměti, že vybrané téma se musí týkat jedné z následujících oblastí: přírodních věd, technologií, inženýrství nebo matematiky.
  Krok 4: Promluv si o své účasti s rodiči nebo učitelem.
  Krok 5: Připrav si POSTER, VIDEO či PREZENTACI.
  Krok 6: Nahraj je na Slideshare nebo YouTube v termínu mezi 1. lednem a 15. května 2017 a přidej  #scichallenge2017 do názvu a popisu.
  Krok 7: Registruj se do soutěže na www.scichallenge.eu a přihlas svůj příspěvek.
  Krok 8: Ukaž to svým kamarádům a motivuj je k účasti v SciChallenge.
  Krok 9: Získej co nejvíce „lajků“, zhlédnutí a reakcí.
  Krok 10: S trochou štěstí budeš vybrán mezi 12 nejlepších panevropských výherců, kteří vyhrají výlet do Vídně a další zajímavé ceny.
  Krok 11: Zúčastni se velkého slavnostního udílení cen a prezentuj svou práci před mezinárodním obecenstvem!

  JAKÝCH TÉMAT SE BUDE SOUTĚŽ TÝKAT?

  Příspěvky se musí týkat jednoho z oborů STEM:

  • Přírodní vědy (Science)
  • Technologie (Technology)
  • Inženýrství (Engineering)
  • Matematika (Mathematics)

  Účastník by si měl vybrat jedno téma z 50 tematických listů, které jsou přístupné na platformě SciChallenge. Tyto jednostránkové tematické listy poskytují základní informace o daném tématu, společenských problémech souvisejících s tématikou a podporu účastníkům –  umožňují rychlý start jejich projektů.

  Polovina témat je zaměřena na věkovou skupinu 10 až 14 let a je dostupná v 10 různých jazycích. Druhá polovina témat je zaměřena na věkovou kategorii 15 až 20 let a je dostupná pouze v angličtině.

  S pomocí těchto tematických listů by se účastníci měli ponořit hlouběji do vybrané problematiky a připravit své příspěvky.

  Alternativou může být také volba tzv. otevřeného tématu. I tak musí příspěvek jednoznačně souviset s problematikou STEM oborů.

  ZJISTI VÍC O FORMÁTECH

  Chci se přihlásit s POSTEREM, jak na to?
  Poster musí být připraven ve formátu A0 (841 mm x 1189 mm). Nahraj ho na SLIDESHARE, přidej #scichallenge2017, registruj se do soutěže a uveď odkaz na poster.
  Sdílej svůj poster se svými kamarády! Počet „lajků“ a zhlédnutí bude mít vliv na Tvé hodnocení v soutěži.

  Chci se přihlásit s PREZENTACÍ, jak na to?
  Prezentace mohou obsahovat maximálně 20 snímků. Prezentaci nahraj na SLIDESHARE, zahrň do ní #scichallenge2017. Po nahrání se registruj do soutěže a uveď odkaz na prezentaci.
  Poděl se o svou prezentaci s přáteli! Počet „lajků“ a zhlédnutí bude mít také vliv na Tvůj konečný výsledek!

  Chci se přihlásit s VIDEEM, jak na to?
  Videa musí být nahrána na YOUTUBE a musí obsahovat #scichallenge2017. Maximální délka videa je 3 minuty. Po nahrání videa se registruj do soutěže a uveď odkaz na video.
  Sdílej své video se svými kamarády! Počet „lajků“ a zhlédnutí bude mít vliv na Tvůj konečný výsledek v soutěži.

  V JAKÉM JAZYKU MAJÍ BÝT PŘÍSPĚVKY?

  Příspěvky mohou být připraveny v následujících jazycích:

  • angličtina (preferováno)
  • němčina
  • řečtina
  • slovinština
  • slovenština
  • čeština
  • maďarština
  • švédština
  • španělština
  • francouzština
  • polština

  JAK PŘIHLÁSIT PŘÍSPĚVEK?

  Soutěž je otevřena pro podávání příspěvků v termínu od  1. ledna do 15. května 2017.

  Účastníci předloží svůj příspěvek ve dvou následujících krocích.

  A) Nahrání příspěvku na sociální médium
  Podle typu formátu (poster, prezentace nebo video) budou příspěvky nahrány na konkrétní sociální médium. Všechna média zajišťují širokou distribuci. Dále nabízí funkce, které budou použity pro hodnocení: (1) počet zobrazení a (2) kladné hodnocení prostřednictvím počtu „lajků“.

  • V případě že se soutěžící  zúčastní s posterem, musí ho nahrát na Slideshare (v názvu a popisu musí být uvedeno  #scichallenge2017).
  • V případě že se soutěžící  zúčastní s prezentací, musí ji nahrát na Slideshare (v názvu a popisu musí být uvedeno  #scichallenge2017).
  • V případě že se soutěžící  zúčastní s videem, musí ho nahrát na YouTube (v názvu a popisu musí být uvedeno  #scichallenge2017).

  B) Registrace na platformě SciChallenge
  Po nahrání příspěvků na sociální médium dle  výše zmíněných pokynů se účastníci musí registrovat na platformě SciChallenge a uvést přímý odkaz na svůj příspěvek. Kromě toho musí poskytnout základní informace týkající se příspěvku (např. kategorii příspěvku, k jakému tématu se příspěvek vztahuje atd.) a také osobní údaje (věk atd.) a všechny kontaktní údaje (země trvalého pobytu, adresa, telefonní číslo a e-mail).

  Jelikož některé kanály sociálních médií mají věková omezení pro registraci, mladší účastníci (pod  14 let) potřebují získat souhlas nebo podporu rodičů, zákonných zástupců či učitelů k tomu, aby směli nahrát obsah.

  JAK BUDE PROBÍHAT HODNOCENÍ?

  Pro sestavení pořadí úspěšnosti příspěvků soutěžících kombinuje SciChallenge hodnocení online komunitou a tradiční odbornou porotou.

  Hodnocení online komunitou
  Platforma SciChallenge bude mít k dispozici vlastní sčítací modul, který bude shromažďovat informace jak z platformy projektu, tak ze  sociálních médií, na která soutěžící nahrají příspěvky. Sčítací modul pro online komunitu bude sčítat počty zhlédnutí a pozitivních reakcí formou „lajků“. Formula: (views) + (likes)*3 = Ranking
  Aby byly zajištěny rovné šance všem účastníkům z různých zemí, bude vybráno 12 nejlepších příspěvků z každé zúčastněné země napříč kategoriemi „věková skupina“, „formát“ a „status“ (individuální nebo týmový).
  Jelikož je cílem projektu získat příspěvky z členských zemí EU & Associated Countries, do druhé fáze hodnocení se může dostat maximálně 500 příspěvků.

  Hodnocení odbornou porotou
  Vybraných 500 příspěvků bude dále hodnoceno odbornou porotou SciChallenge. Porota se bude skládat z 15 expertů z různých oborů a členských států EU. To zajistí, že bude pokryto všech 10 jazyků (angličtina, němčina, řečtina, slovinština, čeština, maďarština, švédština, holandština, italština a polština), které mohou účastníci používat. Porota vybere 12 nejlepších příspěvků – z obou věkových skupin, jednotlivců nebo týmů a různých mediálních formátů.

  JAKÁ JSOU HLAVNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ?

  Každý člen odborné poroty bude hodnotit všechny příspěvky na základě  bodového systému. Členové komise budou hodnotit příspěvky na základě následujících kritérií:

  (A) Prezentace dané problematiky: zda účastníci prezentují nebo reflektují danou problematiku jasným způsobem a způsobem, který odpovídá zvolenému formátu;
  (B) Kreativita realizace: zda příspěvky jsou realizovány  tvůrčím způsobem;
  (C) Přidaná hodnota: zda příspěvky obsahují přidanou hodnotu přesahující dobu trvání soutěže, například takové, které mohou být použity jako vstupy nebo příklady pro další využití ve vzdělávání (formálním či neformálním) a nebo pro seznámení s vědou;
  (D) Pokrokový způsob přemýšlení: zda jsou příspěvky  zaměřeny na řešení hlavních problémů a zda obsahují nové nápady pro řešení těchto problémů;
  (E) POUZE VE VĚKOVOU SKUPINU 15-20 LET: Vědecký přístup: Bude posuzován způsob přijetí existujících vědeckých poznatků prostřednictvím individuálního přístupu účastníků.

  Porotci předělí 1 až 10 bodů ke každému kritériu, což znamená, že příspěvek může dosáhnout maximálně 40 bodů ve věkové skupině 1 a 50 bodů ve věkové skupině 2.

  KOHO MÁM ZAPOJIT?

  Měj na paměti, že rodiče nebo učitel by měli být informováni o Tvé účasti v soutěži SciChallenge. Pokud jsi mladší 14 let, měl bys provést registraci společně s rodiči, zákonným zástupcem nebo učitelem.

  CO MOHU VYHRÁT?

  12 nejúspěšnějších finalistů panevropské soutěže SciChallenge bude pozváno na závěrečné slavnostní udílení cen ve Vídni v 20.-22. červenci 2017. Předpokládá se, že výherci zde budou prezentovat své příspěvky a odpovídat na otázky odborné poroty. Výhercům soutěže SciChallenge uhradíme základní cestovní náklady. Pro soutěžící mladší 18 let uhradíme navíc cestovné pro doprovodnou osobu (rodiče, zákonného zástupce nebo učitele). Cestovné bude zahrnovat letenku či jízdenku a nocleh ve vhodném ubytovacím zařízení.
  Cestovné bude hrazeno v maximální výši 1 000 eur na osobu. Tým účastníků může být doprovázen pouze jedním zákonným zástupcem.
  Kromě výletu do Vídně obdrží všech 12 finalistů také certifikát potvrzující úspěšnou účast v panevropské soutěži SciChallenge. Všech 12 soutěžících, kteří se zúčastní slavnostního finále ve Vídni, bude mít šanci vyhrát jednu z diváckých cen (poukázky):
  1. cena: 3 000 Eur
  2. cena: 2 000 Eur
  3. cena: 1 000 Eur
  Dále očekáváme sponzorské dary pro vítěze.

  Pro jakékoliv dotazy nás prosím kontaktujte na: support(at)scichallenge.eu

  IP: 138.201.154.83
  X