English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 227 + (17 x 3) = 278
Social media rating result: 278
This project has made it to the Jury Rating!

The Secret of Water

Media Type: Video
#Pozeráme na vodu z rôznych uhlov pohľadu
#Voda – základ života
#Rastliny a živočíchy vo vode
#Rastliny a živočíchy na brehu
#Slová súvisiace s vodou v rôznych jazykoch (slovenský, anglický, nemecký)
#Pokusy s vodou – chemické, fyzikálne
#Environmentálna hra – Lov rýb
#Zábavné aktivity – pantomíma, hádajte podľa popisu (vodné športy, povolania súvisiace s vodou)
#Zábavné aktivity na mape sveta
#Cestujeme loďou – geografické súradnice (moria a oceány)
#Hry na zapamätanie
#Virtuálna voda
Project Description in English
#We explore water with different point of view
#Water - the foundation of life
#Plants and animals in water
#Plants and animals on the shore
#Words associated with water in different languages (Slovak, English, German)
#Experiments - chemical, physical
#Environmental game - Fishing fish
#Fun activities - pantomime, guess according to description (water sports, water-related jobs)
#Fun activities on the map of the world
#We travel by boat - the geographical coordinates (seas and oceans)
#Different memory game
#Virtual water
Finalist
278
227
17
The Secret of Water
Natália Hor...AG1VideoSK

Random ProjectsView All Projects

157
103
18
Bionics
ZoogoersAG2VideoAT
131
122
3
Věřte – Nevěřte svým očím
KatkyAG1Pres.CZ
300
246
18
Why you should not smo...
Julie KolářováAG2Pres.CZ
87
81
2
Green Buildings
Ioanna AndreouAG1Pres.CY
IP: 138.201.154.83
X