English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 227 + (17 x 3) = 278
Social media rating result: 278
This project has made it to the Jury Rating!

The Secret of Water

Media Type: Video
#Pozeráme na vodu z rôznych uhlov pohľadu
#Voda – základ života
#Rastliny a živočíchy vo vode
#Rastliny a živočíchy na brehu
#Slová súvisiace s vodou v rôznych jazykoch (slovenský, anglický, nemecký)
#Pokusy s vodou – chemické, fyzikálne
#Environmentálna hra – Lov rýb
#Zábavné aktivity – pantomíma, hádajte podľa popisu (vodné športy, povolania súvisiace s vodou)
#Zábavné aktivity na mape sveta
#Cestujeme loďou – geografické súradnice (moria a oceány)
#Hry na zapamätanie
#Virtuálna voda
Project Description in English
#We explore water with different point of view
#Water - the foundation of life
#Plants and animals in water
#Plants and animals on the shore
#Words associated with water in different languages (Slovak, English, German)
#Experiments - chemical, physical
#Environmental game - Fishing fish
#Fun activities - pantomime, guess according to description (water sports, water-related jobs)
#Fun activities on the map of the world
#We travel by boat - the geographical coordinates (seas and oceans)
#Different memory game
#Virtual water
Finalist
278
227
17
The Secret of Water
Natália Hor...AG1VideoSK

Random ProjectsView All Projects

299
242
19
Sulfur
Elena Zakra...AG1VideoSI
300
246
18
Why you should not smo...
Julie KolářováAG2Pres.CZ
Finalist
568
508
20
Länger leben durch Sup...
Judith PerflerAG2VideoAT
959
908
17
Biotope: Life in the w...
Preesha JainAG1Pres.UK