English

Project Overview

Social Media Results

Formula: views + (likes x 3)
Result: 227 + (17 x 3) = 278
Social media rating result: 278
This project has made it to the Jury Rating!

The Secret of Water

Media Type: Video
#Pozeráme na vodu z rôznych uhlov pohľadu
#Voda – základ života
#Rastliny a živočíchy vo vode
#Rastliny a živočíchy na brehu
#Slová súvisiace s vodou v rôznych jazykoch (slovenský, anglický, nemecký)
#Pokusy s vodou – chemické, fyzikálne
#Environmentálna hra – Lov rýb
#Zábavné aktivity – pantomíma, hádajte podľa popisu (vodné športy, povolania súvisiace s vodou)
#Zábavné aktivity na mape sveta
#Cestujeme loďou – geografické súradnice (moria a oceány)
#Hry na zapamätanie
#Virtuálna voda
Project Description in English
#We explore water with different point of view
#Water - the foundation of life
#Plants and animals in water
#Plants and animals on the shore
#Words associated with water in different languages (Slovak, English, German)
#Experiments - chemical, physical
#Environmental game - Fishing fish
#Fun activities - pantomime, guess according to description (water sports, water-related jobs)
#Fun activities on the map of the world
#We travel by boat - the geographical coordinates (seas and oceans)
#Different memory game
#Virtual water
Finalist
278
227
17
The Secret of Water
Natália Hor...AG1VideoSK

Random ProjectsView All Projects

Finalist
60
54
2
Zmiany klimatyczne na ...
DreamTeamAG1Pres.PL
Finalist
1,164,825
1,164,351
158
Unzip the secret to im...
Immortal girlsAG2Pres.CY
Finalist
275
188
29
Deforestation caused b...
Sci BuddiesAG2VideoIE
Finalist
480
450
10
MINEBOT
Kerem UçarAG1Pres.TR