Slovenian

PDF in Download PDFRegistriraj se zdaj
Bionika
Izraz "bionièen" pomeni doloèeno razumevanje naèel v tehnologiji, ki so "kot naravni svet", rastlin in živali. V bistvu to pomeni, da se biološke oblike in metode, ki obstajajo v naravi, raziskuje in analizira, da se jih nato uporablja v razliènih podroèjih znanosti in tehnike. Materiali, znanost, arhitektura in strukturni inženiring, biotehnologija, medicinska znanost, robotika ali energetika so le nekateri primeri koristi boljšega razumevanje znanja, ki temelji na živih bitij.
Zdi se, da je izraz bionièen nekaj èisto novega, vendar so se ljudje vedno poskušali uèiti iz narave. Leonardo da Vinci je zasnoval svoje prve leteèe stroje v poznem srednjem veku. Bil je sposoben oceniti, kako bi lahko letalne naprave delovale z opazovanjem leta ptic. Danes so nove analizne metode, raèunalniške zmogljivosti in natanène tehnike predstavljanja pospešile naše uèenje iz narave veliko bolj, kot je lahko opazil da Vinci s svojim prostim oèesom. Transformacija vzorcev med razliènimi življenjskimi oblikami in modernimi proizvajalci je zaželena in donosna, saj je proces evolucijske izbire prisilil vse žive organizme, kot so rastline in živali, da postanejo visoko optimizirani in uèinkoviti.
Avtonomni Stroji: Bioniène tehnike se nanašajo na posnemanje oblik in mehanizmov iz narave. Toda bionika se lahko uporablja tudi za analizo in tehnièno uporabo znanja o socialnem vedenju organizmov, ki temeljijo na matematièni formuli. Na primer, matematièno analizo vedenja posameznih ptic, ki letijo sinhrono v velikih jatah ali sodelovanja velikih kolonij mravelj pri iskanju virov hrane se lahko uporabi tudi na naèin, ki je škodljiv za èloveško populacijo. Nedavno so kontroverzno razpravljali o dronih in robotih kot o vojnih strojih, ki avtonomno ukrepajo proti èloveku z usklajenim sodelovalnim pristopom, ki temelji na bioniènem znanju.
Interdisciplinarnost: Bionika pomeni interdisciplinarni pristop, ki lahko služi kot most med biologijo, znanostjo, tehnologijo in tehniko. Namesto izoliranega pogleda na posamezne STEM discipline, bi "bionièno razmišljanje" lahko uvedli v vrtcih in šolah kot tudi v muzejih in znanstvenih središèih, da bi s tem ustvarili boljše razumevanje narave in hkrati spodbudili zanimanje za tehnološke inovacije in patentiranje. To lahko spodbudi gospodarno izkorišèanje naravnih naèel.

Lotosov efekt, Superhidrofobne površine, Kolektivno vedenje, Umetna nevronska mreža, Biomedicinski inženiring, Bionièna arhitektura

Related Topics

IP: 138.201.154.83
X