Slovenian

PDF in Download PDFRegistriraj se zdaj
Biotska Raznovrstnost
Biotska raznovrstnost (tudi biološka raznovrstnost) je produkt evolucije, ki je ustvarila in še naprej ustvarja razliène vrste organizmov. Biotska raznovrstnost je potrebna za delovanje ekosistemov in je kljuènega pomena za naše življenje. Èloveku zagotavlja èist zrak, pitno vodo, hrano, zdravila in oblaèila.
Na svetu obstaja od 10 do 20 milijonov razliènih vrst organizmov. Od tega je trenutno ogroženih približno 34.000 kopenskih in morskih vrst. Po ocenah naj bi dnevno izumrlo od 2 do 130 organizmov.
Primer so bogata obmoèja tropskih gozdov, ki jih unièujejo in nadomešèajo s sladkornim trsom, oljnimi palmami in koruznimi monokulturami, ki se jih pozneje uporabljajo za proizvodnjo goriva. Dnevno naj bi unièili 1200 kvadratnih kilometrov gozdov.
Raziskovanje: Nujno je potrebnih veè raziskav o biotski raznovrstnosti. Še vedno namreè ne poznamo velikega števila vrst organizmov. Kaj je sploh namen biotske raznovrstnosti? Kakšen je uèinek raznovrstnosti? So vrstno bogate biotske skupnosti res bolj stabilne kot se predpostavlja? Kako spremembe v biotski raznovrstnosti vplivajo na pokrajino, podnebje in ljudi?
Vplivi: Posledice takih raziskav bi bilo potrebno obravnavati globalno na družbenih, politiènih in gospodarskih ravneh. Kateri ukrepi bi bili ustrezni in izvedljivi za zašèito ogroženih vrst in ekosistemov? Katere ideje pa bi bilo smiselno izvesti na mikro ravni; urbano vrtnarjenje, hiše za divje èebele, preživitvena obmoèja, naravovarstvena obmoèja itn.? Kaj menite o oživitvi izumrlih vrst z biotehnološkimi sredstvi ("kloniranjem")?

Biotska raznovrstnost, Ekosistem, Biološke vrste, Izumiranje vrst, Tropski gozd, Varstvo ekosistema

Related Topics

IP: 138.201.154.83
X