Slovenian

PDF in Download PDFRegistriraj se zdaj
Biotop: Življenje V Vodi
Biotop je skupek vseh animiranih in neživih predstavnikov, ki ustvarjajo okolje nekega organizma ali organizmov. Koncept biotopa se vedno nanaša na posebno vrsto ali skupnost. Tudi vodni svet ima biotop, svojo raznoliko okolje in prebivalce. Nekateri od njih so vidni le pod mikroskopom, drugi pa lahko veèji kot cirkuški šotor.
Vodno okolje je lahko razlièno. Lahko je mlaka, ribnik, reka, morje, ocean, mokrišèe ali vulkansko jezero doloèenega elementa. Organizmi v tem doloèenem okolju živijo v medsebojnem ravnovesju, ki pa je zelo krhko in se prilagaja na spreminjajoèe se pogoje iz zunanjega okolja. Èloveški vpliv prepogosto moèno spreminja te pogoje zato prihaja do nepopravljivih sprememb, ki imajo za posledico izumrtje prenekaterih rastlinskih in živalskih vrst. Ljudje spreminjajo kemijske sestave zraka in vode, prihaja do klimatskih sprememb. Odpadki, ki onesnažujejo vodo, mehansko omejujejo prosti pretok rib in drugih živali. Vse to vpliva na ravnovesje celotnega ekosistema, vkljuèno s èloveško kakovostjo življenja.
Varstvo Okolja: Svet pod gladino vode je lep. Ugotovite zakaj moramo varovati vodno okolje.
Vodni Ekosistem: Vodne vrste in organizmi imajo doloèen odnos do ostalih prebivalcev okolja. Vsaka vrsta ima svojo vlogo v prehranjevalni verigi. Vsaka vrsta ima vpliv na okolje in na ekosistem z globalnega vidika.
Vodno Življenje In Ljudje: Sestava vodnega habitata in vpliv na èistost vode, ki jo pijemo.

Voda, Varstvo okolja, Podnebne spremembe, Recikliranje vode, Življenje v vodi

IP: 138.201.154.83
X